Anketa

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Přihlášení

Národní zvláštnosti podnikání v Rusku

Veškeré národní zvláštnosti můžeme rozdělit do tří skupin:
1. Vrozené
2. Získané
3. Zvláštnosti vzniklé v reakci na měnící se okolnosti

Vrozené

K první skupině lze přiřadit zvláštnosti, které byly zformovány historicky. Dlouhá léta nedostatku základního spotřebního zboží a potravin vedla k tomu, že při otevření hranic a seznámení se s možnostmi a sortimentem evropských trhů, měli Rusové tendenci kupovat absolutně všechno. Toto chování, které můžeme charakterizovat jako barbarské, vyvolalo určité negativní světové vnímání ruských lidí. V důsledku výše zmíněného chybí ruským podnikatelům cit pro míru. Tato zvláštnost se projevuje například v nakupování velmi drahých luxusních aut, která nejsou v podstatě použitelná na ruských silnicích. V posledních letech však dochází k určitému posunu; nová generace ruských podnikatelů je již daleko více vybíravá. I přesto stále platí, že čím vyšší je cena, tím kvalitněji a lépe se zboží Rusům jeví.

Druhou vrozenou zvláštností je neúcta k závazkům. V rámci ruského vnímání bohužel neplatí, že porušení závazku vede ke ztrátě důvěry a dobré pověsti. Rusové se naopak snaží využít každé příležitosti. S rozvojem podnikání si Rusové začínají uvědomovat, že k dosažení úspěchu je nutno dodržovat to, co je ujednáno.

Získané

Do druhé skupiny národních zvláštností můžeme zařadit ty, které se zformovaly v letech 1991-1993, kdy bylo ruské podnikání na počátku svého rozvoje a „jako houba“ vstřebávalo zvláštnosti okolí, které zabezpečovaly jeho přežití.
K těmto zvláštnostem patří zejména:
- Možnost realizace vysokého a relativně rychlého zisku z obchodních operací.
- Nedostatečná regulace státu.
- Nedostatek citu pro reálnou hodnotu peněz.
- Velmi nízká ekonomická kultura.

Tyto zvláštnosti velmi výrazně ovlivnily formu a způsob podnikání v Rusku. Například možnost realizace vysokého zisku z obchodních činností vedla k tomu, že podnikatelé byli schopni pracovat v podmínkách vysoké inflace, kdy je obchod, nákup a prodej výhodnější než naturální výroba. Lidé se pod tlakem inflačních očekávání snažili zbavit peněz, což vedlo k nákupu nemovitostí, šperků, cizí měny a jiných reálných hodnot. Poté co se inflace v Rusku stabilizovala, nebyli již lidé schopni se přizpůsobit měnícím se okolnostem. Tato skutečnost vedla k bankrotu mnoha podniků.

V prvních letech transformace byla v Rusku prováděna politika lazzes faire pod vedením E. Gajdara. Striktní státní kontrola hospodářství v době komunismu se změnila v úplnou svobodu a „státní ignoraci“. To mělo negativní důsledkůy. Nově vzniklé podniky neplatily daně, je možné, že je k tomu vedla i neznalost daňové legislativy. Když se ukázalo, že sankce za neplacení daní jsou neúčinné, daně se již neplatily vědomě. S trochou nadsázky je možné říci, že ruský člověk podvědomě nahlíží na daně jako na nezákonný poplatek či prostředek státní libovůle.

Je obtížné vysvětlit, proč tomu tak je. Je možné že tento fakt má původ v historickém vývoji Ruska, kdy nevolníci museli platit majitelům půdy nebo odevzdávat části produkce Mongolotatarům. Důležitou roli hraje zřejmě i nedokonalost daňového systému v Rusku a existence regionálních daní, což ztěžuje realizaci zisku po zdanění. To pak ruské podnikatele „ospravedlňuje“ k neplacení daní. Zatím se bohužel neprojevují náznaky výrazného zlepšení.

Nedostatečná regulace za strany státu vedla ke vzniku a legalizaci mnoha nezákonných nebo podle mravních norem nepřijatelných forem podnikání, např. obchod se zbraněmi, prostituce či pochybné využívání humanitární pomoci. V současné době se tyto praktiky vyskytují již méně, protože se kontrola ze strany státu s nástupem Putina na místo prezidenta výrazně zvýšila. Více se v dnešní době projevuje jiný, opačný trend - neomezená pravomoc silových struktur a státu. Někdy se je dokonce možné slyšet, že Rusko stojí před návratem ke komunismu a centrálně plánovanému hospodářství.

Zvláštnosti vzniklé v reakci na měnící se okolnosti

V poslední době v Rusku probíhá celá řada změn týkajících se sféry podnikání a obchodu, lze však říci, že tyto změny nejsou tak převratné jako privatizace, liberalizace a demonopolizace zahraničního obchodu. Jde spíše o drobné, kosmetické změny uvnitř podnikatelského prostředí.

Nejdůležitější změnou je měnící se legislativa, která upravuje podnikání v Rusku. Legislativa se mění vlivem státu jednosměrně, to znamená, že se neberou v potaz požadavky podnikatelů. To vede následně ke snaze obejít zákon, vyhnout se nově zaváděným daním, obejít potřebné licence, hledat možnosti, jak neplatit cla, atd. Tuto situaci lze označit jako válku mezi státem na jedné stráně a podnikateli na straně druhé. Podnikatelé využívají v této válce prostředek, který mají, jsou jím peníze. Pomocí peněz lze lobovat jakýkoliv zákon. V této souvislosti můžeme zmínit účast oligarchů a dalších velmi vlivných osob na státní správě.

Je nutné konstatovat, že image dnešního Ruska se stala brzdou na cestě rozvoje a modernizace země. Pověst Ruska ve světě je mnohem horší než je ve skutečnosti, podpořil tento závěr v jednom ze svých rozhovorů velvyslanec Švýcarska v Rusku, V. Fečerin. Podle vlastních slov nebyl nikdy v zemi, jejíž image by se v takové míře neshodovala s realitou. Na Rusko je nahlíženo jako na zemi, kde panuje mafie, korupce a kriminalita a kde vládnou špinavé peníze. Zajímavé je, že podle sociologických průzkumů má „prosté“ obyvatelstvo západních zemí (více než 50%) lepší vztah k Rusku než elita nebo média. Lze však poznamenat, že tato situace se postupně mění k lepšímu. Dobré výsledky přináší osobní raiting prezidenta Ruské Federace, V.V. Putina.

Pozitivně působí i vnitřní reformy, agrární a daňové. Ruská vláda také odmítla půjčky ze zahraničí, a rozpočet země je proficitní. Významným krokem bylo udělení investičního raitingu raitingovou agenturou Moody’s v listopadu 2003, stejně jako účast Ruska na formování protiteroristické koalice. Negativně ovlivňuje image Ruska problém s Čečenskem, i když referendum o přijetí čečenské konstituce a volby prezidenta Čečenska situaci mění k lepšímu.